Ogólne warunki sprzedaży P.H.U. DAREX Beata Pastusińska
§ 1 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Oferta zakupu może być złożona w formie zamówienia złożonego na piśmie, za pośrednictwem faksu lub na e-mail oraz     w formie dorozumianej poprzez dokonanie wyboru określonego towaru bezpośrednio w sklepie   i złożenia oświadczenia     pracownikowi sklepu.

2. DAREX Beata Pastusińska nie odpowiada za błędną lub niewłaściwą interpretację informacji oraz danych technicznych     zawartych w katalogach, prospektach, na stronie internetowej oraz innych materiałach, które otrzymał lub uzyskał Klient.     Wszelkie propozycje, porady i wskazania  , Klient wykorzystuje na własną odpowiedzialność, a DAREX Beata     Pastusińska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Klienta     tych informacji.

3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia przez DAREX Beata Pastusińska lub z chwilą     przystąpienia przez DAREX Beata Pastusińska do realizacji oferty zakupu złożonej przez Klienta. Do umowy stosuje się     przepisy kodeksu cywilnego ze zmianami wynikającymi z treści OWS. Poprzez złożenie oferty zakupu, Klient wyraża     zgodę na włączenie OWS do umowy.


§ 2. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Opóźnienie DAREX Beata Pastusińska w dostarczeniu Klientowi towarów nie rodzi żadnych roszczeń     odszkodowawczych lub prawa odstąpienia od umowy.

2. DAREX Beata Pastusińska nie odpowiada za opóźnienie w realizacji zamówienia lub dostarczenia Klientowi towaru,     spowodowane siłą wyższą i okolicznościami niezależnymi od DAREX Beata Pastusińska, w szczególności w wypadku:     strajku, przeszkód w transporcie, opóźnionych, wadliwych lub niekompletnych dostaw materiałów zamówionych u     poddostawcy lub producenta, przerw w dostawie energii elektrycznej lub podobnych utrudnień u DAREX Beata     Pastusińska lub u poddostawców lub producentów.

3. Jeżeli w wykonaniu zamówienia, DAREX Beata Pastusińska będzie musiało sprowadzać towary z innego miasta lub z     zagranicy, co może spowodować powstanie dodatkowych kosztów dostawy towarów, DAREX Beata Pastusińska     poinformuje Klienta o takiej konieczności.  


§ 3. ZAWIADOMIENIE O WADACH

1. W momencie odbioru towaru Klient zobowiązany jest sprawdzić towar pod względem ilościowym. Odbiór towaru bez     zastrzeżeń oznacza jego prawidłowe dostarczenie przez DAREX Beata Pastusińska. W razie wątpliwości przyjmuje się,     że odbiór faktury jest równoznaczny z odbiorem ilościowym towaru bez zastrzeżeń. Po dokonaniu odbioru towaru bez     zastrzeżeń Klienta, reklamacje co do ilości towaru nie będą uwzględniane.

2. Klient jest zobowiązany do zbadania towaru w chwili jego odebrania, w tym do sprawdzenia czy towar posiada wszelkie     cechy zgodne z zamówieniem, czy jest kompletny, czy posiada wszelkie części składowe oraz dokumentację.

3. Wszelkie reklamacje oraz roszczenia dotyczące wad jakościowych towaru winny być przekazywane DAREX Beata     Pastusińska w formie pisemnej pod rygorem nieważności w chwili odbioru towaru, a w wypadku gdy sprawdzenie     towaru pod względem jakościowym w chwili odbioru nie było możliwe - najpóźniej w terminie 48 godzin od dnia     odbioru towaru.

4. Po upływie terminu wskazanego w ust. 3 powyżej, Klientowi przysługują wyłącznie roszczenia z tytułu udzielonej przez     DAREX Beata Pastusińska gwarancji jakości wyłącznie w zakresie i na warunkach określonych w dokumencie gwarancji,     o ile na dany wyrób została ona udzielona odrębnym dokumentem. Wyłącza się odpowiedzialność DAREX Beata     Pastusińska z tytułu rękojmi.


 § 4. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ

1. DAREX Beata Pastusińska nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe z przyczyn związanych z nabytymi towarami.     Ewentualna odpowiedzialność  ograniczona jest do wartości nabytego przez Klienta towaru. W wypadku wątpliwości co     do pochodzenia towaru Klient obowiązany jest wykazać, że towar zakupił w DAREX Beata Pastusińska.  


§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie spory wynikające z umów zawartych na mocy OWS lub w związku z nimi będą rozstrzygane przez sąd powszechny we Wrocławiu
 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Pana/Pani  dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

I. Administrator danych osobowych

P.H.U. Darex Beata Pastusińska 51-168 Wrocław ul. Sołtysowicka 5a

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani  skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw w formie elektronicznej poprzez adres e-mail: b.pastusinska@darex-lozyska.pl  oraz pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania

·         W celach analitycznych doboru wyrobów/ usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

·         W celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

·         W celu oferowania Organizacji, której przedstawicielem jest Pan/Pani,  przez nas produktów i usług, w tym dobierania ich pod kątem Waszych potrzeb z pomocą profilowania, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

IV. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pana/Pani  danych:

Podstawowe dane identyfikacyjne związane z prowadzoną przez nas współpracą zawodową: imię i nazwisko, rodzaj pełnionej funkcji, telefon kontaktowy (stacjonarny, mobile, fax), adres i miejsce pracy, płeć oraz adres e-mail ( art. 14.1.d. RODO)

V. Odbiorcy danych

Pana/Pani  dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: Podwykonawcom czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu: (doradca techniczny), oraz innym niezależnym odbiorcom: partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą.

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Pana/Pani  danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VII. Okres przechowywania danych

Pana/Pani  dane pozyskane w związku ze współpracą / zawarciem umowy o współpracy przetwarzamy maksymalnie przez okres 10 lat od daty zakończenia wykonywania umowy w związku z dochodzeniem roszczeń wynikających z jej realizacji  lub Pana/Pani  rezygnacji z pełnionej funkcji lub aż Pan/Pani  zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania,  w tym celu cofniesz zgodę (punkt XI klauzuli), jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie współpracy/umowy współpracy  lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały (Zgodnie z art. 13.2.a i 14.2.a RODO).

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Pana/Panią  danych jest warunkiem utrzymania współpracy/umowy o współpracy.

Jeżeli nie poda Pan/Pani  danych nie będziemy mogli dalej, poprzez kontakt z Panem/Panią  , współpracować.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania danych przez administratora, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez administratora.

X. Informacja o źródle danych

Pana/Pani  dane uzyskaliśmy od Państwa firmy w ramach prowadzonej współpracy/ umowy o współpracy.

XI Klauzula informacyjna o prawie do cofnięcia zgody

Informacja o prawie do cofnięcia zgody

W każdej chwili Pan/Pani ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem.

 
PION
 
 
P.H.U. DAREX Beata Pastusińska
ul.Sołtysowicka 5a
51-168
Wrocław

e-mail: darex@darex-lozyska.pl

tel. +48 71 329-50-79 , +48 71 329-50-02, 
tel/fax. +48 71 329-50-98

 

Strona główna  Firma  |  Oferta  |  Oferta specjalna  Kontakt  

© Darex 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: hajime studio