Ogólne warunki sprzedaży P.H.U. DAREX Beata Pastusińska
§ 1 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Oferta zakupu może być złożona w formie zamówienia złożonego na piśmie, za pośrednictwem faksu lub na e-mail oraz     w formie dorozumianej poprzez dokonanie wyboru określonego towaru bezpośrednio w sklepie   i złożenia oświadczenia     pracownikowi sklepu.

2. DAREX Beata Pastusińska nie odpowiada za błędną lub niewłaściwą interpretację informacji oraz danych technicznych     zawartych w katalogach, prospektach, na stronie internetowej oraz innych materiałach, które otrzymał lub uzyskał Klient.     Wszelkie propozycje, porady i wskazania  , Klient wykorzystuje na własną odpowiedzialność, a DAREX Beata     Pastusińska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Klienta     tych informacji.

3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia przez DAREX Beata Pastusińska lub z chwilą     przystąpienia przez DAREX Beata Pastusińska do realizacji oferty zakupu złożonej przez Klienta. Do umowy stosuje się     przepisy kodeksu cywilnego ze zmianami wynikającymi z treści OWS. Poprzez złożenie oferty zakupu, Klient wyraża     zgodę na włączenie OWS do umowy.


§ 2. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Opóźnienie DAREX Beata Pastusińska w dostarczeniu Klientowi towarów nie rodzi żadnych roszczeń     odszkodowawczych lub prawa odstąpienia od umowy.

2. DAREX Beata Pastusińska nie odpowiada za opóźnienie w realizacji zamówienia lub dostarczenia Klientowi towaru,     spowodowane siłą wyższą i okolicznościami niezależnymi od DAREX Beata Pastusińska, w szczególności w wypadku:     strajku, przeszkód w transporcie, opóźnionych, wadliwych lub niekompletnych dostaw materiałów zamówionych u     poddostawcy lub producenta, przerw w dostawie energii elektrycznej lub podobnych utrudnień u DAREX Beata     Pastusińska lub u poddostawców lub producentów.

3. Jeżeli w wykonaniu zamówienia, DAREX Beata Pastusińska będzie musiało sprowadzać towary z innego miasta lub z     zagranicy, co może spowodować powstanie dodatkowych kosztów dostawy towarów, DAREX Beata Pastusińska     poinformuje Klienta o takiej konieczności.  


§ 3. ZAWIADOMIENIE O WADACH

1. W momencie odbioru towaru Klient zobowiązany jest sprawdzić towar pod względem ilościowym. Odbiór towaru bez     zastrzeżeń oznacza jego prawidłowe dostarczenie przez DAREX Beata Pastusińska. W razie wątpliwości przyjmuje się,     że odbiór faktury jest równoznaczny z odbiorem ilościowym towaru bez zastrzeżeń. Po dokonaniu odbioru towaru bez     zastrzeżeń Klienta, reklamacje co do ilości towaru nie będą uwzględniane.

2. Klient jest zobowiązany do zbadania towaru w chwili jego odebrania, w tym do sprawdzenia czy towar posiada wszelkie     cechy zgodne z zamówieniem, czy jest kompletny, czy posiada wszelkie części składowe oraz dokumentację.

3. Wszelkie reklamacje oraz roszczenia dotyczące wad jakościowych towaru winny być przekazywane DAREX Beata     Pastusińska w formie pisemnej pod rygorem nieważności w chwili odbioru towaru, a w wypadku gdy sprawdzenie     towaru pod względem jakościowym w chwili odbioru nie było możliwe - najpóźniej w terminie 48 godzin od dnia     odbioru towaru.

4. Po upływie terminu wskazanego w ust. 3 powyżej, Klientowi przysługują wyłącznie roszczenia z tytułu udzielonej przez     DAREX Beata Pastusińska gwarancji jakości wyłącznie w zakresie i na warunkach określonych w dokumencie gwarancji,     o ile na dany wyrób została ona udzielona odrębnym dokumentem. Wyłącza się odpowiedzialność DAREX Beata     Pastusińska z tytułu rękojmi.


 § 4. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ

1. DAREX Beata Pastusińska nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe z przyczyn związanych z nabytymi towarami.     Ewentualna odpowiedzialność  ograniczona jest do wartości nabytego przez Klienta towaru. W wypadku wątpliwości co     do pochodzenia towaru Klient obowiązany jest wykazać, że towar zakupił w DAREX Beata Pastusińska.  


§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie spory wynikające z umów zawartych na mocy OWS lub w związku z nimi będą rozstrzygane przez sąd powszechny we Wrocławiu
 
 
PION
 
 
P.H.U. DAREX Beata Pastusińska
ul.Sołtysowicka 5a
51-168
Wrocław

e-mail: darex@darex-lozyska.pl

tel. +48 71 329-50-79 , 71 329-50-02
tel/fax. +48 71 329-50-98

Strona główna  Firma  |  Oferta  |  Oferta specjalna  Kontakt  

© Darex 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: hajime studio